عوامل تاثیر گذار طراحی داخلی بر بهره وری و کارایی در محل کار

"Brill et al" در طی تحقیقی عوامل تاثیرگذار بر بهره وری را بر اساس اهمیت آنها رتبه بندی کرد. که این عوامل عبارتند از: مبلمان و وسایل، صدا، آسایش، ارتباط، روشنایی، دما و کیفیت هوا است.

"Springer"  عنوان کرده است که یک شرکت بیمه در طی یک مطالعه انجام شده نشان داده است مبلمان ارگونومیک کارایی را بین 10 تا 15 درصد افزایش می دهد.

امروزه نیروی کار اعتقاد دارد، یک محیط کار شلوغ مانع کار اثربخش است. آمار موجود در انجمن مدیریت داده (Data Management Association) نشان می دهد عدم وجود حریم خصوصی در دفاتر می‌تواند باعث کاهش 40 درصدی بهره وری و افزایش خطا تا 27 درصد شود.

در مطالعاتی که اخیرن صورت گرفته است مشخص شده که روشنایی عامل اصلی در بهره وری روزانه کارمندان در محل کارشان است. انجمن معماران طی مطالعه انجام شده مشخص کرده اند که  حتی چیزهای کوچک مانند نور کافی و داشتن روشنایی روز می تواند  نرخ غیبت را تا 15 درصد کاهش دهد و بهره وری را بین 20 تا 28 درصد افزایش دهد.

دما و رطوبت تاثیر مهمی بر احساس خستگی برخی دارد، در حال حاضر قانونی مبنی بر مدیریت حداکثر سطح دما در محل کار وجود ندارد و شرکت ها این مسئولیت را نسبت به کارکنان خود دارند، اگرچه سازمان سلامت جهانی حداکثر دما در محیط کار را 24 درجه سانتی گراد توصیه کرده است.

در یک مطالعه از کارمندان در خصوص معیارهای ایده آل محل کار سوال شد، 30 درصد کارمندان دسترسی به مواردی نظیر تجهیزات، فضای لازم برای انجام کار و سایر افراد را عنوان کردند، در طی همین مطالعه حریم شخصی جزء معیارهای مهمی بود که باعث افزایش بهره وری در کار می‌گردید.

امکان مشاهده مناظر طبیعی از طریق پنجره موضوع مطالعه "Roger Ulrich" در سال 2002 بوده است که مشخص گردید زمانی که گل و گیاه به محیط کار اضافه می‌شود نیروی کار خلاقیت بیشتری از خودشان در محل کار نشان می دهند.

منبع: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812004570