رویکرد هوشمند سازی در نماهای متحرک ساختمان سازگار با محیط

با پیشرفت تکنولوژی و با جایگزین شدن روشهای غیرفعال سرمایش و گرمایش توسط سیستمهای مکانیکی، میزان مصرف انرژی تدریجا افزایش یافته است. از این رو، ایجاد ساختمانهای سبز و پایدار به منظور کاهش مصرف انرژی و مشکلات زیست محیطی ضرورت مییابد. تلفیق طبیعت و تکنولوژی در معماری به طراحی عناصر پیشرفتهای منجر شده است که نه تنها کارایی مستقل اجزا را افزایش میدهد، بلکه در افزایش بازده سیستم نقش مهمی ایفا کرده است. در میان اجزای ساختمان، پوشش آن از اهمیت ویژه ای در تعیین مقدار انرژی لازم برای گرمایش، سرمایش و تهویه برخوردار می باشد. در این مقاله به دنبال آشنایی با راهکارهایی هستیم که با تغییر الگوهای طراحی نما و سایبانها عملکرد ساختمان را بهبود بخشیده و مصرف انرژی را کاهش دهیم.

بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از باغ بام ها و جداره های سبز

ساختمان سبز سازه اي با کارایی دلخواه است که تمام یا بخش زیادي از چرخه تولید و مصرف انرژي در داخل آن صورت می پذیرد و طی آن ، منابع طبیعی قبل ، بعد و در پروسه تولید و ساخت ، کمترین آسیب را می بیند و همچنین این نوع سازه ها از مصالح مفید بوده و قابلیت بازگشت به چرخه طبیعت را دارند و در آن از انرژي هاي پاك استفاده می شود . این ساختمان ها تحت عنوان ساختمان هاي سازگار با محیط زیست نیز معروف هستند در طول سال هاي اخیر با پیشرفت فوق العاده اي در طراحی و تکنولوژي نوین مواجه شده اند که این امر کاهش آلودگی هاي زیست محیطی و ایجاد محیط سالم تر را در پی دارد.

عوامل تاثیر گذار طراحی داخلی بر بهره وری و کارایی در محل کار

"Brill et al" در طی تحقیقی عوامل تاثیرگذار بر بهره وری را بر اساس اهمیت آنها رتبه بندی کرد. که این عوامل عبارتند از: مبلمان و وسایل، صدا، آسایش، ارتباط، روشنایی، دما و کیفیت هوا است.