درباره ما

اعتقاد گروه طراحی ایرا (IRAAA) بر زندگی با کیفیت برای تمام اقشار جامعه است و برای دستیابی به این مهم ما تلاش می کنیم تا فرهنگ زیبایی طلبی در سطح جامعه گسترش یابد و ماموریت ما در این راستا تلاش برای تغییر نگرش در معماری است بگونه ای که جنبه های عملکردی آن علاوه بر جنبه های احساسی مد نظر قرار گیرد.